Badhuisweg

Het Zaaneiland was ooit het centrum van de Zaanse scheepsbouw en houtzaagindustrie. Inmiddels is het eiland een geweldige plek om te wonen. Er is ruimte voor méér woningen. Rochdale wil hier graag twee nieuwe woonblokken bouwen, met in totaal 120 sociale huurwoningen. Dat kan aan de Badhuisweg, op de plaats waar nu een voormalig kantoorpand van Rochdale staat. Voordat de bouw kan starten, moet er een nieuw bestemmingsplan komen. 

Op 21 september 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld. De realisatie van twee woongebouwen op het eiland is hiermee een flinke stap dichterbij gekomen. De besluitvormende stukken liggen tot 16 november ter inzage op het stadhuis. Ze zijn ook digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de inzagetermijn kan bij de Raad van State beroep worden aangetekend tegen het besluit om het nieuwe bestemmingsplan vast te stellen. 

Het nieuwbouwplan

Rochdale heeft een plan gemaakt om twee woontorens te bouwen met in totaal 120 sociale huurwoningen. Dat zijn twee- en driekamerwoningen van 40 tot 60 m2. Het type woning is met name geschikt voor een- en tweepersoonshuishoudens die graag in een energiezuinige, comfortabele flat willen wonen. Bekijk een filmpje met een sfeerimpressie van de plannen.

Duurzaam gebouw 

De gebouwen krijgen zonnepanelen en zijn goede geïsoleerd, waardoor ze relatief weinig energie nodig hebben. Er komt geen aardgasaansluiting. Onderzoek naar de best passende warmtevoorziening loopt. 

Nieuw stukje Zaanoever 

Rondom de twee woonblokken komt openbaar groen. De Zaanoever is na oplevering vrij toegankelijk voor iedereen. De huidige route onder de William Pontbrug blijft gehandhaafd. 

Wie komen er wonen? 

De doelgroep voor de nieuwe woningen zijn starters op de huurmarkt en doorstromers. Dat kunnen  alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens zijn. De verhuring loopt via WoningNet. Er komt geen voorrang voor mensen die al op het eiland wonen. Een selectieprocedure voor een partij die twintig woningen aan een speciale aandachtsgroep kan verhuren loopt nog.

Tijdens sloop en bouw

Rochdale maakt met de aannemer en in overleg met direct omwonenden een plan voor bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid tijdens de sloop en bouw. Er wordt een nulmeting aan de omliggende gebouwen uitgevoerd, zodat onverhoopte ‘planschade’ door de werkzaamheden kan worden aangetoond. 

Verkeer en vervoer

Parkeren 

Hoeveel parkeerplaatsen komen er op het terrein van de nieuwe woningen? Hiervoor is de ‘parkeernorm berekend. Er komen 67 parkeerplaatsen voor bewoners, waarvan 55 op eigen terrein. Dat betekent niet voor elke woning een eigen parkeerplek.  

Fietsplekken

In de plint (op de begane grond) van de gebouwen komt er een gemeenschappelijke fietsenberging. 

Autoverkeer

De Provinciale weg, Havenstraat en Spiekeroog hebben voldoende capaciteit om een toename van het autoverkeer op te vangen. De gemeente brengt een verandering aan op het kruispunt Provincialeweg – Havenstraat om de capaciteit van het kruispunt te verhogen. 

Openbaar Vervoer

Voorlopig zijn er geen veranderingen gepland in het aanbod van openbaar vervoer.

Meer weten?

Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met Ephraim Abebe, projectmanager bij Rochdale. Dat kan via eabeberochdalenl.

Nieuwsbrieven

Juli 2023
December 2022
Juni 2022
Maart 2022
December 2021
Januari 2021

Documenten

Bodemonderzoek (juni 2023)
Conditiemeting (mei 2023)
Stikstofdepositieberekening (2023)
Rapport Klimaatadaptatie
Rapport (2022)
Effect deelauto's (pdf)
Memo (2018)
Parkeeradvies (pdf)
Onderzoeksverslag (2018)
Handreiking van supervisor Zaanstad (pdf)
Vleermuizenonderzoek (pdf)
(2018)
(Water)bodemonderzoek (pdf)
Onderzoeksrapport (2018)
Wijzigingen waterbodemonderzoek (pdf)
Notitie (2019)
Bezonningsstudie (pdf)
(februari 2021)
Windhinder en windgevaar onderzoek (pdf)
Onderzoeksrapport (april 2021)
Activiteitenplan (pdf)
(september 2021)
Gesprek met Huurdersorganisatie HoZ (pdf)
Notitie (juni 2021)
Presentatie online bijeenkomst (Powerpoint)
(25 mei 2021)
Verslag online bijeenkomst (pdf)
(25 mei 2021)
Participatierapport (pdf)
(2021)
Cultuurhistorische Quickscan (pdf)
(2021)
Milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek (pdf)
Onderzoeksrapport (2022)
Brainstormsessie omwonenden (pdf)
Samenvatting (2022)
Archeologisch proefsleuvenonderzoek (pdf)
Onderzoeksrapport (2022)