Geen objecten gevonden

Informatie voor omwonenden

Proces

Bestemmingsplan

Volgens de huidige bestemming is wonen niet toegestaan op deze plek; dus moet er een nieuw bestemmingsplan komen. De procedure hiervoor gaat gelijk op met de aanvraag voor de omgevingsvergunning om te mogen bouwen. Als het college instemt met het bestemmingsplan, ligt het zes weken ter inzage. Dit wordt aangekondigd in het Zaanstad Journaal en in de Staatscourant. Iedereen kan dan schriftelijk of mondeling een reactie geven. Lees hierover meer op de website van de gemeente Zaanstad, zoek op bestemmingsplan. 

Parkeren en verkeer op het eiland

Parkeerplaatsen

Op het terrein van de nieuwbouw komen in totaal waarschijnlijk 54 parkeerplaatsen. Omdat het een kleine kavel is waar we graag veel sociale woningen willen ontwikkelen, zijn we uitgekomen op dit aantal. Een parkeergarage of parkeerdek is te duur bij sociale woningbouw. Minder woningen en meer parkeerplaatsen is financieel onhaalbaar voor Rochdale. De gemeente en Rochdale hebben de parkeernorm laten onderzoeken. 

Plek voor de fiets

Er komt voor de bewoners een gemeenschappelijke fietsenberging in de plint van de gebouwen. 

Toename autoverkeer

De Provincialeweg, Havenstraat en Spiekeroog hebben voldoende capaciteit om een toename van het autoverkeer op te vangen. Het kruispunt Provincialeweg-Havenstraat krijgt (in een ander project van de gemeente) een aanpassing om de capaciteit van het kruispunt te verhogen. 

Openbaar Vervoer

Voorlopig zijn er geen veranderingen gepland, in het aanbod van openbaar vervoer.

Effecten voor de direct omwonenden

Schaduw en uitzicht

De architect heeft tijdens de bijeenkomst laten zien dat de twee gebouwen op die plek geen schaduw werpen op de omliggende woningen. Ze staan met een laag deel naar de wijk toegekeerd, in het verlengde van de bestaande woningen, waardoor er ook veel zicht blijft op de Zaan. Bekijk hier de animatie van de architect. 

We hebben voor u ook een animatie van de schaduw zoals die nu door de huidige gebouwen wordt geworpen en een animatie van de schaduw van de geplande nieuwbouw.

Windhinder als gevolg van de nieuwbouw is onderzocht. De toename van wind is zeer beperkt. Zie daarvoor het rapport: studie windhinder.

Ontmoetingsruimte

Er komt geen horeca in de gebouwen. Het is op loopafstand van het centrum van Zaandam. Wist u trouwens dat er een tijdelijke vergunning is verleend voor horeca in de jachthaven en dat bij de nieuwe wijk aan de Houthavenkade ook horeca komt? 

De kade langs de Zaan wordt na oplevering van de nieuwbouw voor iedereen. Een van de woonblokken wordt, voor een deel boven de Zaan gebouwd, maar de huidige route onder de William Pontbrug blijft gewoon gehandhaafd. 

Sociale huur

De gemeente, corporaties en huurdersvertegenwoordigers maken iedere vier jaar prestatieafspraken met elkaar. De grond van woningcorporaties wordt in de eerste plaats gebruikt voor ontwikkeling van sociale woningbouw. De plek van het kantoor aan de Badhuisweg is in eigendom van Rochdale en wordt daarom ingezet voor nieuwe sociale huurwoningen. 120 sociale huurwoningen is voor Rochdale echt het minimum op deze locatie, anders zou het plan financieel onhaalbaar worden.

Bijzondere doelgroep

Momenteel zijn we bezig met de selectie van een extra doelgroep, die naast reguliere sociale huurders in twintig woningen terecht kunnen. Hierbij wordt zeker gekeken of die doelgroep past bij de huidige demografische kenmerken van de omgeving.

Verhuur nieuwe woningen

De doelgroep voor de nieuwbouwwoningen zijn starters op de huurmarkt en doorstromers (alleenstaand of tweepersoonshuishoudens). De verhuring gaat via WoningNet volgens de woonruimteverordening die dan geldig is. Mensen die al op het eiland wonen krijgen geen voorrang.

De nieuwbouwwoningen hebben 1 of 2 slaapkamers. De huur wordt bepaald op basis van het woningwaarderingssysteem.

Periode van sloop en bouw

Rochdale maakt met de aannemer een plan voor bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens de bouw. Dat maken we in overleg met direct omwonenden. We komen daar nog op terug. Op dit moment zijn we nog bezig met het kiezen van een aannemer.

Vóór de start van de sloop en de bouw laten we een nul-meting doen van omliggende gebouwen zodat we bij schade kunnen zien wanneer het is ontstaan. Meer informatie over planschade.