Gebruiksvoorwaarden Mijn Rochdale


versie 25 november 2015
Rochdale biedt u de mogelijkheid om uw huurzaken online te regelen. Om dit in goede banen te leiden zijn deze voorwaarden (verder te noemen “Gebruiksvoorwaarden”) verbonden aan het gebruik van de website en het huurdersportaal van Rochdale (verder te noemen “Website”). Door de Website te gebruiken gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1.Registreren op de Website

 1. Na eenmalige registratie op de Website kunt u veel woonzaken online met ons regelen. Om de woonzaken en communicatie daarover goed te laten verlopen bent u verplicht om alle informatie naar waarheid in te vullen en up to date te houden.
 2. U registreert zich met de gegevens die bij ons bekend zijn en de activatiecode die van ons heeft gekregen of die op uw bankafschrift is te vinden. Nadat u de gegevens heeft gecontroleerd en deze Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd, kunt u de registratie afronden. Na afronding van de registratie kunt u direct inloggen met uw e-mailadres en het door u gekozen wachtwoord.
 3. Binnen uw account op de Website bevinden zich persoonsgegevens. Het is daarom belangrijk om de toegang tot uw gegevens af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u uw wachtwoord strikt geheim te houden. Wij mogen ervan uitgaan dat alles dat gebeurt vanaf uw account na aanmelding met uw e-mailadres en wachtwoord, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij ons heeft gemeld dat een ander uw wachtwoord kent.
 4. Het e-mailadres dat u bij registratie aan ons verschaft zal door ons gebruikt worden om met u te communiceren. Door het e-mailadres bij registratie op te geven stemt u hiermee in en geeft u aan berichten die wij naar dat e-mailadres sturen, te lezen.

Artikel 2. Gebruik van de Website

 1. Alle informatie op de Website is door ons zorgvuldig gecontroleerd op juistheid. Desondanks kan de informatie fouten bevatten. Indien u vermoedt dat informatie onjuist is, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om de informatie te verifiëren. U kunt geen rechten ontlenen aan informatie die kennelijk onjuist is. Dat wil zeggen informatie waarvan iedereen weet, of behoort te weten, dat deze onjuist is. Specifiek voor de huurbedragen en huurprijsopbouw geldt dat de bedragen zoals genoemd op de Website leidend zijn, tenzij deze evident onjuist zijn.
 2. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan de Website, of diensten op en/of via de website, te gebruiken op een manier die in strijd is met welke wet- en regelgeving dan ook.
 3. Daarnaast en meer specifiek is het niet toegestaan via de Website:
 • informatie te verspreiden of op te slaan die smadelijk, lasterlijk of racistisch is;
 • informatie te verspreiden in strijd met enig intellectueel eigendomsrecht, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
 • informatie te verspreiden die erotisch of pornografisch of op een andere manier aanstootgevend is (ook indien deze op zich legaal is);
 • onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken;
 • commerciële uitingen te doen, in welke vorm dan ook;
 • de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden, het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie of het toegang verschaffen tot het account van een derde;
 • anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van dan wel het belemmeren van de werking van systemen van Rochdale of derden, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, door linken / verwijzen naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen.
 •  Of anderszins via deze Website of via een account strafbare handelingen te verrichten of medeplichtig te zijn aan strafbare handelingen in de ruimste zin des woords.

4. Bij constatering van een overtreding van de bovengenoemde voorwaarden, kunnen wij direct zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

5. Indien naar ons oordeel hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van onze computersystemen of ons netwerk of dat van derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, het overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, of andere handelingen die te beschouwen zijn als computersabotage of computervredebreuk en of handelingen die strijdig zijn met het strafrecht zoals de Wet Computercriminaliteit, zijn wij gerechtigd alle maatregelen te nemen die wij redelijkerwijs nodig achten om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

6. U vrijwaart ons van alle claims van derden in verband met door u geplaatste onrechtmatige informatie op de Website.

7. Wij zijn te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten of in geval van gegronde vermoedens van strafbare feiten.

Artikel 3.Onderhoud en beschikbaarheid

 1. Wij spannen ons in om de Website beschikbaar te laten zijn, maar garanderen geen ononderbroken beschikbaarheid.
 2. Wij onderhouden de Website actief om optimale dienstverlening te bieden. Indien onderhoud naar verwachting kan leiden tot enige beperking van de beschikbaarheid, zullen wij dit indien mogelijk uitvoeren op het moment dat het gebruik van de Website relatief laag is. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
 3. Wij behouden ons het recht voor om van tijd tot tijd functionaliteiten op de Website aan te passen, toe te voegen, of te verwijderen.

Artikel 4. Intellectueel eigendom

 1. De Website, alle informatie en afbeeldingen op de Website alsmede de bijbehorende software zijn ons intellectueel eigendom of dat van onze licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder onze aparte schriftelijke toestemming, behoudens de situaties waarin dat wettelijk is toegestaan.
 2. Informatie die u publiceert of opslaat via de Website is en blijft uw eigendom, of dat van uw licentiegever(s). Wij hebben een gebruiksrecht om de informatie in te zetten voor de Website en alles dat daarmee samenhangt.
 3. Het gebruiksrecht uit het vorige lid wordt voor onbepaalde tijd gegeven en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na beëindiging van de overeenkomst. In uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van een zwaarwegend belang tegen voortgezet gebruik van de informatie kunnen wij besluiten tot aanpassing of verwijdering.
 4. U mag informatie die u publiceert of opslaat via de Website naar eigen inzicht aanpassen. Verwijdering is echter niet mogelijk.
 5. Wij zullen geen kennis nemen van privégegevens die u opslaat en/of verspreidt via de Website, -zoals bijvoorbeeld bij woningruil e-mails naar potentiële nieuwe huurders-, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of wij daartoe verplicht zijn krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zullen wij ons inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen onze macht ligt.

Artikel 5. Persoonsgegevens

Bij het gebruik van de Website worden uw persoonsgegevens verwerkt. U geeft toestemming voor alle vormen van verwerking die vallen binnen de reikwijdte van onze dienstverlening. Raadpleeg onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie.

Artikel 6. Duur van de overeenkomst en opzeggen account

 1. Door registratie op de Website gaat u een overeenkomst met ons aan. Deze overeenkomst gaat in zodra u zich registreert op de Website en loopt dan voor onbepaalde tijd.
 2. Opzeggen van de overeenkomst is mogelijk indien u niet langer gebruik maakt van onze huisvesting, of u niet langer gebruik wenst te maken van het woonportaal.
 3. U kunt uw account opzeggen door contact met ons op te nemen. De contactgegevens kunt u onderaan deze Gebruiksvoorwaarden vinden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor de handelingen die u verricht op en via de Website.
  Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid aan onze zijde, zijn wij niet aansprakelijk voor het gebruik van de Website voor zover dit wettelijk toegestaan is.
 2. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen een jaar na ontdekking schriftelijk bij ons meldt.
 3. In geval van overmacht zijn wij nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade.Van overmacht is onder meer, doch niet uitsluitend, sprake bij storingen of uitvallen van internetverbindingen, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 8. Wijziging Gebruiksvoorwaarden

 1. Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment aan te passen.
 2. Wij zullen de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de Website zodat u daar kennis van kunt nemen.
 3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Website na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 9. Slotbepalingen

 1. Op het gebruik van de Website en op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Website worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin wij gevestigd zijn.
 3. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Wij zijn gerechtigd om onze rechten en verplichtingen uit deze Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde die de betreffende activiteit van ons overneemt.
 5. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor ons uitsluitend geldig als deze door ons schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.