Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

De projectmanager over de plannen

Ruimte voor kleine huishoudens in de IJsselmeerstraat

11 juni 2021

Met nieuwbouw aan de IJsselmeerstraat kan de vernieuwing van de Waterlandpleinbuurt worden afgerond. Projectmanager Ontwikkeling, Tomas Postema ziet hier een uitgelezen kans om iets te doen aan de gigantische woningnood. “Dit is een van de plekken in Amsterdam waar we snel kunnen starten met bouwen voor woningzoekenden.”

 

Nederland kent een historisch hoog woningtekort: 300.000. Dat blijkt uit het jaarlijks onderzoek van Capital Value en ABF Research naar de ontwikkelingen op de woningmarkt. In Amsterdam is ook een groot tekort aan woningen. Voor een sociale huurwoning bijvoorbeeld, staat een woningzoekende gemiddeld bijna 14 jaar ingeschreven. Daarom wil Rochdale graag nieuwe woningen bouwen op plekken waar dat kan. Zoals aan de IJsselmeerstraat.

Passend bij de buurt

Rochdale is een sociale woningstichting. Daarom bouwen we voor mensen met een minder dikke portemonnee. Tegelijkertijd kijken we naar wat voor woningen in een buurt de vraag het grootst is. En wat voor type huishoudens het beste op een plek passen. Zo zijn we voor de IJsselmeerstraat op 40 sociale en 20 middeldure huurwoningen uitgekomen.

Op peil houden

Op de vraag waarom juist op deze plek, antwoordt Tomas: “Al vanaf 2003 heeft de gemeente samen met woningcorporaties, bewoners en andere partijen plannen gemaakt om de Waterlandpleinbuurt te vernieuwen. Deze plek is toen al aangewezen als mogelijke locatie voor nieuwbouw. Tijdens de vernieuwing de afgelopen jaren hebben veel sociale huurwoningen plaatsgemaakt voor middeldure huur- en koopwoningen. Op deze plek kunnen we die afname een beetje compenseren.”

Jonge woningzoekenden

Rochdale kiest bewust voor nieuwbouw van woningen met een bescheiden grootte. Tomas: “We willen hier woningen bouwen voor jonge mensen: stellen, alleenstaanden en jonge gezinnen. Dat sluit het beste aan bij de huidige samenstelling van de buurt.

Wat vinden omwonenden?

Hoe enthousiast Tomas ook is, de huidige buurtbewoners maken zich zorgen over de geplande nieuwbouw. Werpt die geen schaduw over huizen en tuinen? Komen er niet nog meer auto’s, terwijl het al zo lastig is om een parkeerplek te vinden? En hoe zit het met inkijk? “De architect heeft een eerste schets gemaakt”, gaat Tomas hierop in. “Tijdens twee bijeenkomsten in juni en juli 2021 vragen we omwonenden wat zij hiervan vinden. Opmerkingen en voorstellen over het gebouw zelf en de ruimte eromheen neemt de architect zoveel mogelijk mee in het ontwerp.”

Eerste schets

“De eerste schets houdt overigens al rekening met de zorgen”, gaat Tomas verder. “We proberen inkijk vanuit de nieuwbouw te voorkomen door bijvoorbeeld slaapkamers te tekenen aan de kant van de aangrenzende huizen.”

Over de schaduw zegt Tomas: “Een zonstudie laat zien dat op bepaalde momenten van de dag de dichtbij gelegen woningen extra schaduw krijgen. De nieuwbouw staat wel ver genoeg weg, maar schaduw kunnen we helaas niet voorkomen.”

Parkeren in de buurt

De ervaring leert dat mensen die een sociale huurwoning huren, meestal geen auto hebben. Ook hebben jonge mensen steeds minder een eigen auto. Zeker weten doet hij het natuurlijk niet, maar Tomas verwacht niet dat veel nieuwe huurders een auto zullen hebben. “Op onze eigen kavel maken we tien parkeerplekken voor de huurders van de middeldure woningen. Verder komen er plekken voor bakfietsen en elektrische scooters in de stalling onder het gebouw. Tot slot kunnen huurders in de nieuwbouw geen parkeervergunning aanvragen, mocht er een vergunningensysteem in de buurt worden ingevoerd. Ik verwacht dat dit woningzoekenden afschrikt die wel een auto hebben.”

Communicatie schoot tekort

Voor ontwikkelingen in een buurt is steun vanuit de buurt belangrijk. Goede communicatie is daarbij onmisbaar. Dat weten we, maar toch is het bij dit nieuwbouwproject helaas misgegaan. “We hebben niet voortvarend gecommuniceerd met de buurt”, erkent Tomas. “Dat er op deze plek nieuwbouw zou kunnen komen, is al sinds 2003 bekend. Maar al die jaren hebben we niet actief aan een nieuwbouwplan gewerkt. Daardoor is de communicatie met de buurt erbij ingeschoten. Achteraf gezien hadden we beter af en toe een update moeten geven. Iets van: de plek is aangewezen als mogelijke nieuwbouwlocatie, maar voorlopig gaat er niets gebeuren. De beschrijving van de locatie in het bestemmingsplan heeft trouwens ook tot onduidelijkheid geleid. Daarin staat dat de komst van een woontoren hoogst onzeker is. Dat lees je makkelijk als dat die er nooit komt. Het is heel spijtig dat er verkeerde verwachting zijn gewekt bij omwonenden.”

Verwachte planning

In juni en juli 2021 zijn er twee participatiebijeenkomsten voor de omwonenden. Rochdale raadpleegt hen over het ontwerp. Omwonenden kunnen voorstellen doen voor het ontwerp van de nieuwbouw. Deze voorstellen worden, indien mogelijk, verwerkt in een voorlopig ontwerp. Dit is na de zomer klaar. Als de gemeente vervolgens akkoord gaat met het voorlopig ontwerp, kan in maart 2022 het definitieve ontwerp af zijn. Net voor of net na de zomer van 2022 kan dan worden gestart met alle voorbereidingen en de aanbesteding van de bouw. En in het najaar met de bouw zelf. Het bouwen zal ongeveer 18 maanden duren. Dat betekent dat de nieuwbouw begin 2024 kan worden opgeleverd.

Mening geven

“Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen nog op twee momenten hun mening geven over de plannen”, besluit Tomas. Hij verwacht dat Rochdale begin 2022 de omgevingsvergunning aanvraagt. “Iedereen kan dan de stukken inkijken en zijn of haar eigen zienswijze indienen bij de gemeenteraad. Die weegt alle zienswijzen mee in het definitieve besluit.”

Verder moet er een wijziging in het bestemmingsplan worden doorgevoerd, Tomas: "We verwachten de aanvraag om het bestemmingsplan te wijzingen in november 2021 in te dienen. Omwonenden en andere belanghebbenden hebben dan opnieuw een mogelijkheid om hun zienswijze kenbaar te maken aan de gemeenteraad.”

Voor de buurt

Rochdale is met de gemeente in gesprek om een deel van de (Rochdale-)kavel terug te geven zodat de buurt, samen met de gemeente en Rochdale, voorstellen kan doen om hier een stuk openbaar groen of een speelplaats te maken. We weten nog niet precies hoeveel van de beschikbare grond nodig is voor het gebouw. Daarom kunnen we nog niet met zekerheid zeggen dat dit ook echt gebeurt.

Meer weten?

Algemene informatie over de nieuwbouw aan de IJsselmeerstraat

Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op de Vraag en Antwoordpagina

Informatie van de gemeente, onder andere over de gemeentelijke procedures

Heeft u een vraag over de nieuwbouw aan de IJsselmeerstraat? Kijk op onze contactpagina hoe u ons kunt bereiken.

Projectmanager bij Rochdale

 

Nieuwsbrieven
Nieuwsbrief november 2022 Nieuwsbrief juni 2022 Nieuwsbrief december 2021
Downloads
Presentatie van WE-architecten Verslag bijeenkomst met omwonenden 23.3.21
Meer informatie
Interview met de projectmanager Informatie van de gemeente