Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Integriteit

In de 'Code Gedrag en Integriteit' staan onze belangrijkste waarden en gedragsregels op een rij. Zo zorgen wij dat alle Rochdalers van dezelfde waarden uitgaan en elkaar daarop kunnen aanspreken. Aan onze klanten en de buitenwereld laten wij zien waar Rochdale voor staat.

Onze kerntaak

Wij zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen kunnen wonen in Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Diemen en Landsmeer. Met betaalbare woningen van goede kwaliteit bieden wij ruim 80.000 mensen een thuis.

Onze speerpunten

Zorgen voor voldoende woningen is onze belangrijkste opgave voor de komende jaren. En wij vinden dat gemengde wijken – wijken waar rijk en arm naast elkaar wonen – bijdragen aan de woonkwaliteit in stad en regio. Daar gaan we voor

Leiderschap

De leidinggevenden en bestuurders van onze organisatie bedrijf hebben een belangrijke voorbeeldfunctie ten aanzien van houding en gedrag.

Uitgangspunten voor ons gedrag

Voor iedereen binnen Rochdale gelden daarom de volgende regels.

  • Wij houden ons aan de wet.
  • We gaan zorgvuldig om met privacygevoelige informatie van klanten: woningzoekenden, huurders en kopers.
  • Wij nemen geen geld, goederen of diensten aan van derden. Ook genieten we geen privévoordelen uit zakelijke relaties.
  • Wij voorkomen belangenverstrengeling. Voor het mogen uitvoeren van nevenfuncties of nevenwerk- zaamheden dient vooraf toestemming te zijn verkregen van de leidinggevende. Nevenfuncties of –werkzaamheden van bestuurders dienen te worden gemeld aan de Raad van Commissarissen.
  • Wij gaan zorgvuldig om met bedrijfsmiddelen en eigendommen van derden.
  • Wij maken geen misbruik van onze positie binnen de organisatie.
  • Discriminatie, (seksuele) intimidatie en pesten mogen bij Rochdale niet voorkomen.

Naleving van deze code

Deze Code Gedrag en Integriteit kan alleen werkzaam zijn wanneer iedereen zich ervoor inzet. Medewerkers die zich niet voldoende inzetten voor de kernwaarden van Rochdale, of die gedragsregels overtreden, moeten rekenen op maatregelen. In het uiterste geval kan dit leiden tot ontslag. Medewerkers die inbreuken tegen deze Code Gedrag en Integriteit constateren, kunnen gebruik maken van de ‘Regeling bij mogelijke misstanden’. Ook kan de vertrouwenspersoon worden geraadpleegd. Nadere informatie hierover is te vinden op intranet. Met vragen over de code kunnen medewerkers terecht bij de eigen leidinggevende of bij de afdeling Personeel & Organisatie.

Het is belangrijk dat deze Code Gedrag en Integriteit een rol speelt in het werkoverleg en bij het inwerkprogramma. Alle medewerkers van Rochdale tekenen deze Code Gedrag en Integriteit voor gezien.

Overige reglementen van Rochdale

Naast deze gedragscode gelden binnen Rochdale ook de regels zoals genoemd in de ‘Regeling Gewenst gedrag binnen Rochdale’. Het melden van een mogelijke misstand staat beschreven in de ‘brochure integriteit’. De ‘Regeling bij mogelijke misstanden’ gaat over meldingen en de afhandeling van meldingen.

Downloads

Regeling Mogelijke Misstanden (.pdf)
Code Gedrag en Integriteit