Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Alle woningen kunnen geschikt zijn voor ‘kwetsbare woningzoekenden’

Publicatiedatum: 13-02-2019

Kwetsbare groepen heb je in soorten en maten. Door bij het verhuren van sociale huurwoningen goed te matchen, kan meer rekening worden gehouden met zowel wat een persoon nodig heeft als wat ‘goed is voor de buurt’. Het heeft geen zin om te focussen op spreiding van kwetsbare groepen in het algemeen, maar op zorgvuldige matching op basis van woonbehoefte.

Een gezamenlijke focus én aanpak van gemeente, corporaties, zorg- en welzijnsaanbieders is nodig om te werken aan sterke buurten. Dat geldt vooral voor buurten waar veel mensen wonen in een kwetsbare situatie. Dit zijn enkele inzichten opgedaan in een fieldlab op initiatief van woningcorporatie Rochdale in samenwerking met gemeente Amsterdam. Tijdens een symposium op 13 februari presenteerde bestuurder Hester van Buren van Rochdale de inzichten en lichtte zij deze verder toe.

Gezamenlijk

In het fieldlab werd, samen met partners in zorg en buurt, een wekelijkse bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst werden alle vrijkomende woningen besproken en kregen zorgaanbieders de vraag welke van deze woningen passen bij mensen die kunnen uitstromen uit maatschappelijke opvang of beschermd wonen. De achterliggende vraag daarbij was welke kenmerken van woning, cliënt en buurt relevant zijn voor het bepalen van de juiste match.

Aan het lab hebben meegewerkt: gemeente Amsterdam, woningcorporaties Rochdale, De Key, Ymere, Eigen Haard, Stadgenoot, HVO-Querido, De Volksbond, Leger des Heils en ABC-Alliantie Welzijn. Met name in buurten met veel corporatiewoningen neemt het aantal huurders in een kwetsbare situatie toe. Omdat zij beperkt of wisselend inkomen hebben of omdat er sprake is van licht verstandelijke of psychische beperking. Duidelijk wordt hoe belangrijk het is dat corporaties, gemeente en zorgaanbieders samenwerken; niet alleen op stedelijk niveau maar juist ook op buurtniveau.

Meerdere inzichten

Het fieldlab heeft meerdere inzichten gegeven waarmee woningcorporaties, zorgaanbieders en de gemeente hun voordeel kunnen doen. Nu is het nog zo dat corporaties met bepaalde zorgaanbieders samenwerken. Het advies aan de corporaties is om te onderzoeken of deze verdeling beter ingericht kan worden. Het doel is efficiënt samenwerken en komen tot de beste match.

Aan zorgaanbieders is onder meer het advies om voor alle cliënten het ontwikkelde woonbehoefteprofiel te gebruiken en deze leidend te laten zijn bij matchen. Daarbij is het advies: ga in gesprek met de corporatie als voor bepaalde kandidaten de matching heel zorgvuldig moet gebeuren.

In een notendop is het advies aan de gemeente om de woonbehoefteprofielen verder te ontwikkelen en deze in de hele gemeente voor alle betrokken partijen toepasbaar te maken. Daarbij wordt geadviseerd om te onderzoeken in hoeverre het aanbieden van de benodigde informatie voor een goede matching kan worden geautomatiseerd. Meer informatie over het fieldlab is vastgelegd in een verslag.

 

Deel deze pagina