Nieuwsbericht

In Zaanstad houden we krimp sociale huur tegen

Publicatiedatum: 17-06-2016

Gemeente Zaanstad, zes corporaties, vier huurdersverenigingen tekenden daarvoor vandaag een overeenkomst

Het aantal sociale huurwoningen in Zaanstad blijft tot 2020 op peil. Het zijn en blijven er ruim 25.000. Dat hebben de gemeente Zaanstad, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties vandaag vastgelegd.

Deze overeenkomst (Raamovereenkomst 2016-2020) hoort bij de Woonvisie die in het najaar van 2015 werd vastgesteld.

De sociale woningvoorraad blijft gelijk

De corporaties in Zaanstad bouwen de komende jaren gemiddeld 180 woningen, maar verkopen en slopen ook. Op deze manier kunnen we met elkaar ons aanbod zo goed mogelijk afstemmen op de vraag. Per saldo zorgt dat voor een stabiele voorraad sociale huurwoningen. De woningcorporaties gaan bovendien een mix van instrumenten inzetten om sociale huurwoningen zo goed mogelijk te benutten zoals woningdelen (voor jongeren en statushouders), tijdelijke huurcontracten voor jongeren, maatwerkbegeleiding voor senioren en inkomensafhankelijke huurverhoging.

Meer mensen in een passende woning.

Naast beschikbaarheid en benutting van sociale huurwoningen, is ook betaalbaarheid van groot belang. Als corporaties zorgen we ervoor dat we voldoende woningen passend aanbieden, zodat mensen met een laag inkomen voldoende kans hebben op een betaalbare huurwoning. Voor huurders met structureel te hoge woonlasten zoeken gemeente en corporaties op maat naar een passende oplossing. Op het vlak van zorg is een afspraak gemaakt over vier time-outwoningen (voor acute situaties). Ook zetten de corporaties zich ervoor in het aantal levensloopbestendige woningen op peil te houden. De precieze behoefte aan zorg- of ouderenwoningen wordt nu goed in kaart gebracht.

Kwaliteitsverbetering

Corporaties werken in een continu proces aan de verbetering van de kwaliteit van hun woningvoorraad. Zo’n 2.150 woningen worden de komende vier jaar ingrijpend verbeterd. Zaanstad heeft  een stevige duurzaamheidsambitie, ook voor het wonen. De corporaties zorgen ervoor dat in 2020 de helft van de huurwoningen een label A of B heeft. Op lange termijn zou de woningvoorraad energieneutraal moeten zijn. Daar is nader onderzoek voor nodig, zoals naar de haalbaarheid van een warmtenet (gebruik van restwarmte in plaats van gas).

Mooie gezamenlijke basis voor een sociale toekomst

De overeenkomst is vandaag, 17 juni 2016, door gemeente, huurdersorganisaties en corporaties getekend. En is de basis en toetsingskader voor de jaarlijkse prestatieafspraken die worden gemaakt en die eind 2016 gereed zullen zijn.

Wethouder Olthof is blij dat alle partijen zich verantwoordelijk voelen voor een goed functionerende sociale woningmarkt: “Zowel de totstandkoming als de inhoud van deze overeenkomst stemmen me positief. Veel samenwerking, we houden de voorraad op peil, betaalbaar en we kijken naar manieren om de voorraad voor zo veel mogelijk mensen in de doelgroep beschikbaar te hebben.” 

Huurdersorganisatie Zaanstreek (HOZ) juicht bij monde van coördinator Ron Kiburg de onderlinge collegiale opstelling van de corporaties toe: “Daar waar bij de een de middelen ontbreken om nieuwbouw te realiseren vult de ander dat aan. In de prestatieafspraken zelf willen we, meer nog dan in de Raamovereenkomst nu, de nadruk leggen op duurzaamheid en betaalbaarheid.”

Hester van Buren, onze bestuursvoorzitter is ook erg tevreden: “We zijn dit op een prettige manier met elkaar overeengekomen, en het mooie is dat alle partijen hetzelfde doel hebben: voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit in Zaanstad met aandacht voor de huurder. Dit past natuurlijk ook helemaal in de vernieuwde koers van Rochdale.”

Deel deze pagina