Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Jaarverslag 2015: solide basis met zichtbare resultaten

Publicatiedatum: 24-05-2016

Rochdale heeft in 2015 goede maatschappelijke, operationele en financiële resultaten geboekt en kijkt hierdoor terug op een mooi jaar: ‘een solide basis met zichtbare resultaten’.

Financieel resultaat

Het door Rochdale in de afgelopen jaren gevoerde beleid heeft tot een verbetering van de financiële positie geleid. We hebben 2015 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 341 miljoen. Hiervan heeft € 251 miljoen betrekking op de niet gerealiseerde ‘papieren’ waardestijging van het bezit en € 34 miljoen op het resultaat van investeringen en verkopen in 2015. Het operationeel resultaat, dit is het resultaat van het beheer van het bezit, nam ten opzichte van 2014 met ruim 10% toe tot € 50 miljoen. “De financiële positie biedt flexibele sturingsruimte. Vanuit financiële stabiliteit kunnen opnieuw stappen voorwaarts worden gemaakt” aldus Hester van Buren, voorzitter van de Raad van Bestuur. Lees hier het jaarverslag of bekijk de samenvatting.

Volkshuisvestelijke prestaties

Rochdale richt zich op het realiseren van haar kerntaak: het huisvesten van mensen met lagere inkomens in betaalbare woningen van goede kwaliteit in wijken met een prettige leefomgeving. De verbeterde financiële positie zorgt ervoor we kunnen kiezen vanuit onze kracht. Hester van Buren: “In 2015 hebben we 83% van de vrijkomende woningen onder de huurtoeslaggrens verhuurd. Bij de jaarlijkse huurverhoging hebben we de huishoudens met de laagste inkomens evenals vorig jaar via een betaalbaarheidsmaatregel ontzien. Voor huishoudens met de hoogste inkomens pasten we overigens wel de maximale huurverhoging toe.”  

In de verbetering van de kwaliteit van het bezit hebben we in 2015 goede stappen gezet. “In 2015 hebben we 547 sociale huurwoningen gerenoveerd en voor ruim € 52 miljoen aan onderhoud uitgevoerd. We blijven de komende jaren investeren in de verbetering van de kwaliteit van bezit en waar mogelijk nieuwe sociale huurwoningen aan onze voorraad toevoegen. We gaan ook minder woningen verkopen. Dit heeft een positief effect op de beschikbaarheid van sociale huurwoningen.”

Tevredener bewoners

Een goede dienstverlening is voor Rochdale een belangrijk uitgangspunt. “Onze huurders geven ons een zeven voor onze dienstverlening. Dat is een mooie verbetering ten opzichte van vorig jaar”. 

Een plek voor kwetsbare asielzoekers

“De volkshuisvestelijke prestaties zitten niet alleen in de grote en zichtbare zaken” vervolgt Hester van Buren, “we zijn bijvoorbeeld ook trots op het feit dat we snel en goed konden inspelen op een probleem van de gemeente bij de huisvesting van een groep kwetsbare asielzoekers. Voor deze groep verbouwden we binnen een half jaar bedrijfsruimte in Daalwijk naar 37 eenheden.

Huurachterstanden voorkomen

En ons initiatief samen met DWI om huurachterstanden te voorkomen is zo succesvol gebleken dat de gemeente heeft besloten om dit met alle corporaties te gaan doen. Ten opzichte van 2014 is het aantal huisuitzettingen in verband met huurachterstand bij Rochdale fors teruggelopen: van 156 naar 96.

Woningdelen werkt

Ook met de inzet van Friendscontracten timmeren we aan de weg. Via deze contracten kunnen vrienden samen een vrije sectorwoning huren. Vooral jongeren zoals studenten en pas afgestudeerden zijn enthousiast en vinden als woningdeler met een laag inkomen sneller betaalbare woonruimte. Zo vervult een deel van onze vrije sectorwoningen een functie voor de primaire doelgroep”. 

Deel deze pagina