Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Meer geschikte woningen bouwen voor ouderen

Publicatiedatum: 03-07-2020

Rochdale tekent intentieverklaring geclusterd wonen voor ouderen. Samen met de gemeente en een groot aantal andere partijen spreekt Rochdale de ambitie uit de komende jaren bij te dragen aan de realisatie van 2000 woningen voor ouderen. Deze week tekende Rochdale daartoe een intentieverklaring. Het gaat om geclusterde ouderenwoningen, waarbij ouderen in de nabijheid van elkaar wonen, waardoor ze gezamenlijke activiteiten kunnen ondernemen, samen zorg kunnen organiseren, zodat zij langer in hun woning kunnen blijven.

Meer geschikte woningen

Woningen en bouwlocaties zijn schaars in Amsterdam. Tegelijkertijd maakt de toenemende vergrijzing (in Amsterdam neemt het aantal 65-plussers toe met 42.000 tot 150.000 in 2030) en de stijgende levensverwachting van mensen, die steeds vaker zorg aan huis zullen krijgen, dat er behoefte is aan veel meer geschikte woningen om oud in te worden. De intentieverklaring is daarom in haar aantallen behoorlijk ambitieus, maar de opgave waar we voor staan is nog vele malen groter. Door woningen voor ouderen te realiseren vergroten we ook de doorstroom op de woningmarkt, waardoor weer nieuwe woningen vrijkomen voor andere huurders.

Langer zelfstandig wonen

Maar de intentieverklaring reikt verder dan alleen het realiseren van nieuwbouw. Het gaat ook over het ondersteunen van zittende bewoners om langer in hun huidige woning te kunnen blijven. Daarbij is ook het versterken van de gemeenschap en het gezamenlijk organiseren van zorg van grote toegevoegde waarde voor bewoners en de buurt. Doordat de woningen geclusterd worden gebouwd, dat wil zeggen in nabijheid van elkaar, kunnen bewoners gezamenlijk activiteiten ondernemen, of samen zorg organiseren zodat zij ook langer in hun woning kunnen blijven.

Maatwerk

Dit hangt nauw samen met de visie van Rochdale op wooncirkels. Niet alleen een passende woning, maar ook een geschikte woonomgeving is van belang om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen. Wat geschikt is, verschilt per situatie. Rochdale zet zich er samen met partners voor in om mensen zó te huisvesten, dat dit goed is voor de huurder en de buurt. Dit doen we, naast het realiseren van (geclusterde) woningen, door samen te werken aan het realiseren van de juiste voorzieningen in buurten. Dit kan gaan om het agenderen van het nut van een ontmoetingsruimte die ook een bredere buurtfunctie heeft, maar ook om het benutten of realiseren van woonconcepten waar intensieve zorg wordt geboden voor de buurt.

De opgave de komende jaren op het gebied van ouderenhuisvesting is groot. Rochdale tekent daarom graag mee om gezamenlijk met partners aan de slag te gaan en deze opgave op te pakken.

 

Deel deze pagina