Nieuwsbericht

Meer investeren, minder huurbelasting voor de schatkist

Publicatiedatum: 09-06-2016

Uit onderzoek naar de huurdersheffing blijkt dat vooral de huurders met een laag inkomen de dupe zijn. Verder blijft er (te) weinig geld over voor corporaties om te investeren, bijvoorbeeld voor het bouwen van nieuwe sociale huurwoningen.

Dit blijkt uit onderzoek gedaan door het COELO (Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden, RU Groningen) naar de verhuurdersheffing. Het COELO laat zien dat de effecten die eerder zijn voorspeld inderdaad zijn opgetreden: hogere huren, minder nieuwbouw en meer verkoop sociale huurwoningen. Gezien de aanlooptijd van nieuwbouw zal het effect van de heffing pas op termijn echt duidelijk worden, aldus het COELO. De rechtvaardiging van de maatregel is aanvechtbaar en het leidt tot economische verstoringen. De lasten komen via huurverhoging vooral terecht bij sociale huurders met een laag inkomen.  
 
Schatkist
De miljarden die woningcorporaties, waaronder ook Rochdale, via de verhuurdersheffing afdragen aan de schatkist, zijn hard nodig in de sociale huursector. Er zijn meer sociale huurwoningen nodig voor verschillende groepen woningzoekenden. Ook moeten huren betaalbaar blijven. Corporaties willen daar graag mee aan de slag. Door de verhuurdersheffing wordt dit erg lastig.
 
Mee eens

Aedes, de VNG en Woobond willen de verhuurdersheffing niet langer. Hierdoor kan er meer worden geïnvesteerd. Hester van Buren is het hiermee eens. ‘We hebben meer financïele ruimte, daarom verkopen we minder woningen. Maar er is een tekort aan sociale huurwoningen. Iedere euro aan belasting kunnen we niet gebruiken om huizen te bouwen.' Van Buren pleit er voor om corporaties die investeren minder heffing te laten betalen.

Deel deze pagina