Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Ook kwetsbare buurten moeten profiteren van de groei en kracht van de stad

Publicatiedatum: 30-04-2018

In 2017 zijn er goede stappen gezet in de ontwikkeling naar een meer wendbare en slagvaardige organisatie. Dat blijkt uit het jaarverslag 2017.

Rochdale huisvest zo’n 80.000 mensen in een kleine 38.000 woningen in de regio Amsterdam. In 2017 zijn in 8% van onze woningen nieuwe huurders gekomen, dat zijn 3000 nieuwe verhuringen. Een aanzienlijk aantal, maar de druk op de woningmarkt is groot en de uitdagingen zijn complex. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, van het huisvesten van kwetsbare groepen of de leefbaarheid van wijken en buurten. Deze uitdagingen vereisen nieuwe oplossingen en nauwe samenwerking met betrokken partijen. Rochdale maakt hierin scherpe keuzes: integrale aanpak van buurten, intensieve samenwerking met gemeenten en sociale partners, stimuleren van experimenten en creatieve oplossingen.

Belangrijkste doelen

Beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit, gemengde wijken en goede dienstverlening zijn de belangrijkste doelen uit de Koers van Rochdale. In 2017 is op alle fronten aan de invulling van deze doelen gewerkt. Er zijn zo’n 100 nieuwe woningen gebouwd, zo’n 800 woningen gerenoveerd en een groot aantal nieuwbouw- en renovatieprojecten in voorbereiding genomen. Het aantal verkopen is sterk gedaald. Om de doorstroom te vergroten is een speciale ‘doorstroommakelaar’ ingezet en is de app huisje-huisje in gebruik genomen. Er zijn kleine stapjes gezet in het verbeteren van de dienstverlening, maar dat blijft ook in 2018 een aandachtspunt.

Financieel gezond

Rochdale is financieel gezond en daardoor kon de huuraanpassing in 2017 voor de meeste huurders laag blijven. Het aantal huisuitzettingen als gevolg van huurschuld is in 2017 tot 34 gedaald. Het resultaat over 2017 bedraagt €614 miljoen, waarvan €562 miljoen waardestijging van het totale bezit betreft. Deze waarde zit echter vast in stenen en draagt niet bij aan financiële mogelijkheden.

Betere buurten

In een aantal buurten in Amsterdam en omliggende gemeenten staat de leefbaarheid onder druk. Deze wijken hebben vol onze aandacht. In 2017 zijn ‘roergangers’ benoemd om de integrale aanpak van de problematiek in deze buurten een extra impuls te geven. Dat betekent zowel investeren in stenen (renovatie, nieuwbouw en verduurzaming) als in mensen (community building en sociaal-economische positie). Samen met diverse partijen zoeken we naar oplossingen.

Roergangers

Roergangers zijn ook benoemd op duurzaamheid en kwetsbare groepen. De ambitie op duurzaamheid is duidelijk: CO2-neutraal in 2050. In 2017 is een kader en een routekaart ontwikkeld om dat doel te halen. De problematiek rondom kwetsbare groepen neemt toe. Zo’n 30% van de vrijgekomen woningen is afgelopen jaar toegewezen aan specifieke doelgroepen, zoals uitstroom maatschappelijke opvang en statushouders. Goede begeleiding van bewoners en buurten is voor ons cruciaal.

Tot slot heeft Rochdale het afgelopen jaar goede stappen gezet in de ontwikkeling naar een meer wendbare en slagvaardige organisatie. Er is volop aandacht voor digitalisering, klantdienstverlening, integraal werken, duurzame inzetbaarheid van medewerkers en goede systemen en processen. Er staat weer een organisatie die met trots de naam Rochdale draagt. Rochdale geeft thuis. Van het jaarverslag 2017 is een samenvatting gemaakt en een uitgebreide versie.

Deel deze pagina