Geen objecten gevonden

Omgang persoonlijke gegevens

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens van huurders en woningzoekenden. Wij volgen dan ook de regels zoals ze zijn opgesteld op basis van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Hieronder puntgewijs onze handelswijze.

Verzamelen persoonlijke gegevens

Rochdale legt de persoonlijke gegevens vast: 

  • van woningzoekenden, met het doel woningen op een zorgvuldige wijze toe te kunnen wijzen; 
  • van huurders ten behoeve van goed buurtbeheer en om overlast te voorkomen; 
  • van huurders ten behoeve van incasso; 
  • van huurders en woningzoekenden om de taken van Rochdale als sociaal verhuurder en maatschappelijk ondernemer te kunnen uitvoeren; 
  • van huurders voor het goed kunnen informeren over algemene huurzaken en onderhoudswerkzaamheden.

Rochdale verzamelt alleen die gegevens die nodig zijn om bovengenoemde onderwerpen op een goede manier uit te voeren. De gegevens worden vastgelegd in fysieke en elektronische dossiers.

Beveiliging persoonlijke gegevens

Alleen medewerkers die in het kader van hun functie de beschikking moeten hebben over de persoonsgegevens, hebben toegang tot die (elektronische) dossiers. Wijzigingen in de dossiers kunnen alleen door hen worden aangebracht. Veranderingen vinden alleen plaats indien de woningzoekende(n) of huurder(s) een met reden omkleed schriftelijk verzoek hebben gedaan en (bij bezoek op locatie of telefonisch contact) via identificatie kan worden vastgesteld dat de bezoeker/beller de persoon is die hij/zij zegt te zijn.

Het digitale dossier is beveiligd met een wachtwoord.

Tegengaan misbruik persoonsgegevens

Rochdale verstrekt uitsluitend persoonsgegevens: 

  • indien dit noodzakelijk is om haar taken te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld door het inschakelen van een deurwaarder/incassobureau bij betaalachterstanden of na sommatie van de woningzoekende/huurder in het kader van wettelijke vereisten (bijvoorbeeld de belastingdienst voor het kunnen vaststellen van de huurtoeslag). Dit kan ook gelden voor politie en gemeente. 
  • aan instanties die in het kader van de dienstverlening van Rochdale toestemming hebben van Rochdale waarbij de huurder/woningzoekende een bezwaarmogelijkheid heeft.

Privacyrechten woningzoekende/huurder

Op grond van de WBP kent de woningzoekende/huurder drie rechten met betrekking tot de persoonsgegevens: 

  • het recht op inzage: De woningzoekende / huurder kan inzage krijgen in zijn dossier door dit schriftelijk aan Rochdale kenbaar te maken. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Inzage kan worden geweigerd als dat noodzakelijk is in het belang van voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten of ter bescherming van (privacy)rechten en vrijheden van anderen. De woningzoekende / huurder wordt na schriftelijk verzoek binnen vier weken in de gelegenheid gesteld om, op afspraak, in één van onze kantoren het eigen dossier in te kijken. Kopieën van gegevens worden niet verstrekt en legitimatie bij inzage is verplicht. Bij een toegestaan verzoek tot inzage in het dossier worden personen of instanties die gegevens aangeleverd hebben hiervan vooraf op de hoogte gesteld en krijgen hiermee de mogelijkheid om hun informatie in het dossier te anonimiseren. Rochdale zal deze gegevens dan afschermen. 
  • het recht op correctie: De woningzoekende / huurder heeft het recht om onjuiste, onvolledige of niet ter zake doende gegevens te laten verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen. Hiervoor richt men een schriftelijk verzoek aan Rochdale. Rochdale dient binnen vier weken op het verzoek te reageren. 
  • het recht op verzet: Het recht van verzet houdt in dat de woningzoekende / huurder recht heeft om bezwaar te maken tegen het gebruik van opgeslagen gegevens door Rochdale. Reden hiervoor kunnen bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn. De uiteindelijke beslissing om deze gegevens niet te gebruiken ligt bij Rochdale.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bij geschillen over het uitoefenen van rechten kan de woningzoekende/huurder binnen zes weken een verzoek tot bemiddeling indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag 
0900 2001201 (werkdagen van 9.30 tot 12.30, 5 cent per minuut)
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
 

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden