PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring Woningstichting Rochdale

Woningstichting Rochdale (hierna Rochdale c.q. wij) respecteert uw privacy en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, verwerken en beschermen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de dienstverlening van Rochdale. 

Verantwoordelijke voor de verwerking

Rochdale is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG). Als woningstichting vallen wij onder de woningwet en onder het toezicht van de Autoriteit Woningcorporaties. Wij voeren uitsluitend activiteiten uit die tot doel hebben een goede huisvesting te verzorgen voor onze woningzoekenden en huurders. Onze werkzaamheden bestaan uit: het beheren, verhuren en verkopen van woningen in de regio’s Amsterdam, Zaanstad, Purmerend, Diemen en Landsmeer. Wij houden een intern register bij van al onze verwerkingen.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens van huurders en woningzoekenden. Wij volgen dan ook de regels zoals ze zijn opgesteld op basis van de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke (categorieën) persoonsgegevens wij verwerken, op basis van welke grondslagen en met welk doel wij dat doen. Tevens zullen wij u informeren over de bewaartermijnen en over de categorieën ontvangers van uw persoonsgegevens. Daarnaast informeren wij u ook over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens beveiligen. Ook zult u in deze privacyverklaring lezen welke rechten u ten aanzien van uw persoonsgegevens heeft en hoe u deze kunt uitoefenen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018.

Grondslagen en doeleinden persoonsgegevens

Afhandeling van de overeenkomst

Bij Rochdale verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben gesloten. Hierbij gaat het om de huur-, beheer- en koopovereenkomsten.

Van belang is dat wij uw persoonsgegevens niet zomaar zullen verwerken voor andere doeleinden dan waarvoor u deze aanvankelijk hebt verstrekt. Uiteraard zullen wij voordat wij uw persoonsgegevens voor verdere verwerking zullen gebruiken, eerst toetsen of het andere doel verenigbaar is met het oorspronkelijke/aanvankelijke doel. Daarnaast zullen wij u informeren als uw gegevens voor een ander doel zullen worden gebruikt. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden;

 • Het opmaken van de huurovereenkomst
 • Het uitvoeren van de woonruimteverdeling
 • Het uitvoeren van de inkomens- en passendheidstoets bij verhuringen
 • Het incasseren van betalingen, inclusief het uitbesteden hiervan aan derden
 • Het uitvoeren van betalingen aan crediteuren
 • Het onderhoud en (laten) uitvoeren van reparaties
 • Overlast- en woonfraudebestrijding
 • De communicatie met zorg verlenende instanties
 • Het behandelen van geschillen en klachten
 • De communicatie met de huurders
 • De huurbeëindiging en de oplevering van de woning
 • Onderzoek doen naar de leefbaarheid van de omgeving/van het complex (enquêtes maar bijv. ook  tevredenheidsonderzoek)

Nieuwsbrief

Daarnaast kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om u informatie te sturen over diensten die u van ons verzocht hebt door het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wij zullen uw gegevens in dit geval dus alleen verwerken als u hiervoor in het verleden specifiek toestemming heeft verleend. Het is te allen tijde mogelijk u voor de nieuwsbrief af te melden via de speciaal daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief zelf.

Cookies

Op onze websites maken wij gebruiken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op uw computer. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u graag naar onze cookieverklaring.

Grondslagen van de verwerking

Wij mogen uw gegevens enkel voor doeleinden gebruiken die een wettelijke grondslag hebben. Deze grondslagen zijn:

Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

Persoonsgegevens mogen worden verwerkt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

Wettelijke verplichting

De verwerking van gegevens die noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Bijvoorbeeld de controle van het inkomen.

Gerechtvaardigd belang

De verwerking van gegevens die nodig zijn voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Rochdale of een derde aan wie de gegevens worden verstrekt. Dit is bijv. het geval als wij u door middel van mailing benaderen in het kader van direct marketing. Tevens heeft u ten alle tijden de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door contact op te nemen.

Toestemming

De verwerking van gegevens kan alleen plaatsvinden indien u daartoe de toestemming heeft verleend. Indien u onze website bezoekt, kunt de cookies accepteren waarmee u toestemming geeft om uw surfgedrag vast te leggen. U kunt te allen tijde besluiten om gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken.

Taak van algemeen belang

De verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang. Zo dient Rochdale de kwaliteit van de woningen in de gaten te houden waarbij aldus woningkenmerken moeten worden verwerkt. Rochdale is immers verantwoordelijkheid voor een goede woonomgeving en vervult daarmee een taak van algemeen belang.

Vitale belangen

De verwerking van gegevens is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen van u of onze medewerkers, met het oog op uw of hun gezondheid. Dit zal het geval zijn indien er sprake is van een calamiteit waarbij iemand bewusteloos is of mentaal niet in staat is om toestemming te geven voor het verwerken van zijn gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij het verrichten van onze werkzaamheden, gebruiken en verwerken wij uw persoonsgegevens die kunnen worden geclassificeerd als gewone-, bijzondere- en gevoelige persoonsgegevens. Gewone persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan een persoon geïdentificeerd kan worden. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die grote invloed hebben op iemand zijn privacy. Bijzondere persoonsgegevens mogen in principe niet worden verwerkt, tenzij er een uitzondering van toepassing is. Gevoelige persoonsgegevens zijn gegevens die een grote impact hebben op de privacy van een persoon, maar die wel noodzakelijk zijn om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Zowel voor het bouwen, verkopen, verhuren, onderhouden en/of  bij het renoveren van onze woningen hebben wij persoonsgegevens van u nodig, om u de juiste woning aan te bieden en om u van de juiste service te voorzien. Hieronder leest u welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;

 • Contactgegevens (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer etc.)
 • Identificatiegegevens
 • Bank- en financiële gegevens & financiële bijzonderheden
 • Demografische gegevens (geboortedatum en plaats)
 • Samenstelling van het gezin
 • Handtekening
 • Beeldopnamen
 • Geluidsopnamen
 • Persoonlijke kenmerken (zoals gedragsgegevens)
 • Opleiding en vorming
 • BSN-nummer
 • Gegevens betreffende de gezondheid
 • Raciale of etnische gegevens
 • Leefgewoonten
 • Woningkenmerken
 • Beroep en betrekking
 • Inloggegevens

Beelden beveiligingscamera’s in kantoorpanden en flatgebouwen

Rochdale verzamelt ook camerabeelden. Dit doen wij in verband met de veiligheid van huurders, medewerkers en de eigendommen van de Rochdale. Er hangen  camera’s in de kantoorpanden en de complexen die Rochdale onder beheer heeft. Daar waar de beveiligingscamera’s zijn opgehangen, zijn stickers aangebracht op de toegangsdeuren. De beelden worden uitsluitend bekeken door de complexbeheerder of een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar van de politie, als er een incident heeft plaatsgevonden. De bewaartermijn voor de beelden is maximaal een week of tot na de behandeling van de het op camerabeelden vastgelegde incident. De camera’s zijn op zo’n manier geplaatst dat deze zo min mogelijk de openbare weg of eigendommen van anderen filmen.

Bewaartermijn 

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het vervullen van de in het vorige hoofdstuk beschreven doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Persoonsgegevens worden verwijderd afhankelijk van de categorie persoonsgegevens en de wettelijke verplichtingen die Rochdale heeft. Alle bijzondere persoonsgegevens die u heeft aangeleverd  of bij een (gemeentelijke) instantie zijn opgevraagd en die wettelijk niet bij het contract bewaard hoeven worden, worden binnen twee jaar nadat Rochdale de stukken heeft verwerkt verwijderd. Ook zullen er bijzondere of gevoelige persoonsgegevens die nodig zijn voor de toewijzing van een huis of de afhandeling van een geschil worden bewaard. Deze gegevens worden na de accountantscontrole uiterlijk na twee jaar verwijderd. De persoonsgegevens die relevant zijn voor het contract worden, conform de regels van de Belastingdienst, verwijderd na 7 jaar nadat desbetreffende overeenkomst tussen u en Rochdale is geëindigd en alle lopende zaken zijn afgehandeld.  De overige  persoonsgegevens van huurders die zijn geregistreerd ten behoeve van een specifiek doel, worden geanonimiseerd en zijn daardoor niet meer terug te herleiden naar een individu. Deze gegevens worden uiterlijk binnen vijf jaar verwijderd. Dit alles tenzij een langere bewaartermijn vereist is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. 

Wie ontvangt mijn gegevens?

Doorgaans kan het voorkomen dat wij gegevens delen met organisaties die werkzaamheden voor ons verrichten of waar wij mee samenwerken. Denk hierbij aan: derden belast met woonruimteverdeling (WoningNet, gemeentes), overheidsorganen/-diensten (de belastingdienst, toezichthouders, gemeenten, politie en justitie), aannemers en (andere) opdrachtnemers (dienstverleners, deurwaarders, advocaten, notarissen, accountants).

De door u verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming geeft.

Verder kunnen partijen, die uitvoering geven aan de genoemde doeleinden, toegang hebben tot uw gegevens. Het  gaat  hier om Woningnet en de aanbieders die via Woningnet hun woonruimte aanbieden in de Stadsregio Amsterdam. In verband met het verlenen van een door u aangevraagde urgentie of indicatie kunnen ook gemeenten in uw regio toegang hebben tot uw persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering

Rochdale maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Wel wordt er bij het bezoek aan onze website gebruikt gemaakt van profilering d.m.v. van analytische cookies, wat echter alleen bedoeld is voor statistische doeleinden.

Beveiliging van uw  gegevens  

Alleen medewerkers die in het kader van hun functie de beschikking moeten hebben over de persoonsgegevens, hebben toegang tot die (elektronische) dossiers. Wijzigingen in de dossiers kunnen alleen door hen worden aangebracht. Veranderingen vinden alleen plaats op verzoek van de huurder.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Wanneer wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Door de SSL-technologie worden bij de verzending van uw persoonsgegevens  alle door u ingevoerde gegevens automatisch gecodeerd.

Uw rechten

Wij respecteren het feit dat u het recht hebt om uw gegevens te bekijken en te corrigeren, de verwijdering van de gegevens aan te vragen en de beperking van ons gebruik van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Daarom heeft u ten aanzien van uw gegevens ook een aantal rechten:

 • Het recht van inzage met inbegrip van profilering: U heeft het recht om te weten welke persoonlijke gegevens wij over u verwerken en om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om informatie te verkrijgen over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering
 • Het recht van rectificatie: Als uw persoonlijke gegevens foutief of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te vragen om ze bij te werken en te vervolledigen
 • Het recht op het wissen van uw  gegevens (“recht op vergetelheid”): U kunt ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken, mits u aan uw contractuele verplichtingen heeft voldaan. Let u er wel op dat dit recht door de toepasselijke wetgeving wordt bepaald en invloed kan hebben op de toegang tot sommige van onze services
 • Recht op beperking van de verwerking: In bepaalde gevallen heeft u het recht om van ons een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen
 • Het recht van bezwaar: Afhankelijk van de specifieke situatie en de persoonsgegevens die worden verwerkt, heeft u het recht om bezwaar in te dienen tegen onze verwerking van uw persoonlijke gegevens
 • Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om uw persoonsgegevens van ons te verkrijgen (in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat), en u heeft het recht die persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke (bijv. als u naar een woningcorporatie overstapt) over te dragen
 • Recht op intrekken van toestemming: Wanneer de verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, dan heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken
 • Recht om klacht in te dienen: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u van mening bent dat de verwerking van uw Persoonsgegevens in strijd is met de regelgeving

Voor het uitoefenen van ieder van bovenstaande rechten kunt u:

Om misbruik te voorkomen vragen we u om u adequaat te identificeren. Dat kan bijvoorbeeld via Mijn Rochdale of bij ons op kantoor.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en/of deze privacyverklaring, neem dan contact op. Contactmogelijkheden vindt u hier.  

Functionaris Gegevensbescherming

Rochdale heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Wilt u contact opnemen met de FG, dan kan dat door een e-mail te sturen.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Tevens kunnen wij om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. Het meest actuele privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Rochdale. 

 

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden