Geen objecten gevonden

Struijckenkade

Vernieuwing omgeving Struijckenkade

Terugkijken Online bijeenkomsten

Dinsdag 1 december 020 vonden er 2 online informatiebijeenkomsten plaats over de vernieuwing omgeving Struijckenkade. De woningen en de openbare ruimte voldoen niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Door Rochdale, Stadgenoot en de gemeente is een stedenbouwkundig plan gemaakt om de buurt te verbeteren. In de bijeenkomsten hebben we u geinformeerd over de plannen en deze verder toegelicht. In een aparte bijeenkomst voor huurders van Rochdale en Stadgenoot, werden er vragen beantwoord van de deelnemers. 

Bijeenkomsten terugkijken

Bekijk hier de bijeenkomst voor huurders van Rochdale en Stadgenoot
Bekijk hier de bijeenkomst met uitleg door de gemeente over het stedenbouwkundig plan

Gestelde vragen tijdens de online bijeenkomstem

Tijdens de online bijeenkomsten die Rochdale, Stadgenoot en de gemeente hebben georganiseerd op 1 december, zijn er verschillende vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen kunt u hier vinden. Mochten er na het lezen van de antwoorden nog onduidelijkheden zijn kunt u contact met ons opnemen. De contactgegevens staan vermeld op de website.

Struijckenkade

Een fijne plek om te wonen, dat is onze wens voor de Struijckenkade en omgeving.  Samen met bewoners, gaan Rochdale, Stadgenoot en gemeente daarom aan de slag. Op deze site leest u alles over de vernieuwingsplannen voor de Struijckenkade. Inmiddels hebben alle huurders een nieuwsbrief en een informatiekrant ontvangen met informatie over de plannen. 

Waarom vernieuwing?

De Struijckenkade (het gebied tussen de Burgemeester Van Leeuwenlaan, Antony Moddermanstraat, het water en de Alberdakade) is toe aan vernieuwing. De woningen en de openbare ruimte voldoen niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Door Rochdale, Stadgenoot en de gemeente is een stedenbouwkundig plan gemaakt om de buurt te verbeteren. Met nieuwe woningen en een nieuwe verbeterde buitenruimte.

Wat is een Stedenbouwkundig Plan?

In een Stedenbouwkundig Plan leggen we vast waar de nieuwe gebouwen komen te staan. Hoe hoog ze worden en wat openbaar gebied of privé gebied wordt. Ook leggen we vast waar bijvoorbeeld speelplekken en parkeerplaatsen komen. Met het Stedenbouwkundig Plan kan de architect aan de slag bij het ontwerpen van  de woningen en het groen.

Het stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen – de woningen

Alle 110 woningen in het gebied –dus  de woningen van Rochdale en van Stadgenoot-  worden gesloopt en vervangen door nieuwe woningen. We zorgen ervoor dat er meer verschillende woningtypes in diverse prijsklassen komen zodat er voor zoveel mogelijk  een plek in de buurt is. In totaal komen er ruim 300 nieuwe woningen. Ruim de helft hiervan wordt sociale huur. De rest wordt middeldure huur. 

Waarom meer woningen?

In Amsterdam moeten veel woningen worden bijgebouwd om aan de grote vraag naar woonruimte te kunnen voldoen. Het is daarom belangrijk om, waar het kan, extra woningen te bouwen. Bij de Struijckenkade doen we dit door vooral aan de zijstraten en aan de kant van het water extra woningen te bouwen. De bebouwing aan de Burgemeester Van Leeuwenlaan blijft lager zodat de nieuwbouw goed aansluit bij de omgeving en geen extra  (schaduw) hinder veroorzaakt.

Stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen – de buitenruimte

Naast het bouwen van nieuwe woningen wordt ook de buitenruimte vernieuwd. Een buitenruimte die prettig en veilig is om te spelen en elkaar te ontmoeten. Het inrichtingsplan voor de buitenruimte wordt in overleg met de bewoners nog verder uitgewerkt. 

Het volledige (concept) stedenbouwkundig plan kunt u inzien op de website van gemeente Amsterdam. Om de plannen verder uit te leggen, uw mening te horen en uw mogelijke vragen te beantwoorden organiseren we op dinsdag 1 december een online informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gaan we vooral in op het stedenbouwkundig plan, dus waar de woningen komen en de inrichting van de buitenruimte.  

Hoe verder?

Het plan dat we nu aan u voorleggen is een plan op hoofdlijnen. Een concept. In de volgende stap gaat een architect, namens Rochdale en Stadgenoot, aan de slag met het ontwerp van de gebouwen en de woningen. De gemeente maakt in de volgende stap een definitief plan voor de inrichting van de buitenruimte.

Maar voordat het plan kan worden uitgevoerd moeten de corporaties en het gemeentebestuur het plan formeel vaststellen. Voordat we het plan voorleggen aan het gemeentebestuur, willen we uw mening over het plan horen. Tenslotte vernieuwen we de buurt vooral voor u, als (buurt-) bewoners. 

Hoe kunt u reageren op het stedenbouwkundig plan?

Wilt u reageren op het stedenbouwkundig plan? Dat kan. Op de website van de gemeente vindt u alle informatie over het plan en leest u hoe u kunt reageren. Reageren op het plan kan tot 30 december 2020. Uw reacties, wensen en eventuele zorgen op dit concept plan nemen we, waar mogelijk, mee in de volgende stap waarin we overgaan tot verdere uitwerking.

Het Stedenbouwkundig plan: wat ligt al vast?

Bij het maken van een nieuw plan moeten we rekening houden met de randvoorwaarden van zowel gemeente als Rochdale en Stadgenoot. Dit betekent dat een aantal zaken en uitgangspunten voor het ontwerp al vastligt:

 • Het plan moet passen bij de omgeving (tuinstedelijk). Dat betekent dat er geen dichte bouwblokken mogen komen. Het moet “open” zijn.
 • Het plan moet voldoen aan het parkeerbeleid. Voor de huidige huurders die nu al een parkeerontheffing
 • (of vergunning) hebben en terugkeren naar de nieuwbouw maken we nieuwe parkeerplaatsen. Nieuwe bewoners krijgen géén ontheffing of vergunning.
 • Het plan moet voldoen aan de eisen voor duurzaamheid. Dat betekent dat de nieuwe woningen energiezuiniger en duurzaam zijn. Dat is beter voor het milieu.
 • Gezien de grote woningopgave komen er méér woningen terug dan er nu staan. Het aantal sociale huurwoningen blijft minimaal gelijk.
 • De woningen worden aardgasvrij en aangesloten op stadswarmte.
 • De bomen die gekapt worden, worden zoveel mogelijk vervangen door nieuwe bomen in de directe omgeving. Waar dat niet lukt, wordt bijgedragen aan het Bomenfonds.

Wat gaat er veranderen?

Enkele belangrijke punten uit het plan zijn de volgende:

 • De buurt bestaat nu uit vijf dezelfde woonblokken met twee en drie woonlagen.
 • In de nieuwe situatie worden het vier blokken met:
  - in de zijstraten: maximaal vijf bouwlagen.
  - langs het water: maximaal vijf bouwlagen.
  - langs de Burgemeester van Leeuwenlaan: drie bouwlagen plus een terugliggende
 • De buurt bestaat nu uit 100% sociale huurwoningen. De nieuwe situatie wordt een mix van sociale huur- en middeldure huurwoningen.
 • Alle woningen krijgen een eigen buitenruimte in de vorm van een balkon of tuin. Daarnaast krijgt elk blok een gezamenlijke buitenruimte, die niet openbaar is, maar alleen voor de betreffende bewoners.
 • We gaan proberen om de zijstraat tegenover de Tobias MC Asserstraat autovrij te maken en in te richten voor spelen en ontmoeten.
 • Er komen twee nieuwe speelplekken: een speelplek in blok 4 en een speelplek tussen blok 2 en 3.
 • De parkstrook en het voetpad langs het water blijven bestaan.
 • We onderzoeken de mogelijkheid om een nieuwe voetgangersbrug te maken naar het Eendrachtspark.

De voorlopige planning op hoofdlijnen (onder voorbehoud)

1 december 2020: Webinar
Rochdale, Stadgenoot en gemeente informeren huurders en omwonenden via een digitale bijeenkomst. Volg deze bijeenkomsten online. 

November 2020 – maart 2021: Projectplan 
Rochdale en Stadgenoot werken samen met de project-commissie aan het projectplan. Dat bestaat uit een ontwerpplan voor de nieuwbouw en een sociaal plan. In het sociaal plan staan afspraken over de terugkeermogelijkheden, herhuisvesting, vergoedingen en voorzieningen.

April – mei 2021
De projectcommissie schrijft een advies over het sociaal plan. In dit advies wordtook de mening van de huurders van Rochdale en Stadgenoot verwerkt. Hoe enwanneer we de mening van de buurt gaan ophalen hoort u nog.

Juni – juli 2021 
Aanvraag peildatum stadsvernieuwingsurgentie. Vanaf de peildatum kunt u metvoorrang reageren op woningen in Woningnet.

Begin 2023
Verwachte start sloop van de woningen

Half 2023
Start nieuwbouw

Eind 2024 / begin 2025
Oplevering eerste woningen 

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Annelies van Altena, bewonersbegeleider. Zij is telefonisch bereikbaar op 06 57999603 of per e-mail avanaltena@rochdale.nl.