Geen objecten gevonden

Vogelbuurt

Over de Vogelbuurt

In het eerste kwart van de 20e eeuw besloot de gemeente Amsterdam om de grond in Amsterdam-Noord behalve voor (scheepsbouw)industrie ook geschikt te maken voor sociale woningbouw. 

Sociale woningbouw in stroomversnelling

Na de bouwstagnatie door de Eerste Wereldoorlog bracht de gemeente de ontwikkeling van de sociale woningbouw in een stroomversnelling. Amsterdam-Noord werd in de periode 1910-1940 tot in de kleinste details uitgewerkt als een uniek ‘sociaal-democratisch’ woongebied.

De woningbouw in de Amsterdam-Noord startte in 1909 aan de zuidkant van de Vogelbuurt.

Vogelbuurt

Op 17 juli 1943 wilden de geallieerden de Fokkerfabriek in Noord bombarderen. Die was in beslag genomen door de Duitsers. Helaas werd niet de fabriek geraakt, maar kwamen de bommen terecht op de omliggenden wijken. Hierbij werden onder andere woningen aan de Fazantenweg geraakt. Direct na de oorlog zijn deze woonblokken herbouwd. De rest van de Vogelbuurt is nu nog steeds vrijwel zoals die een eeuw geleden gebouwd is.

Gemeentelijk monument

Onze woningen aan de Ganzenweg, Putterstraat, Sijsjesstraat en het Zwanenplein in Amsterdam-Noord zijn inmiddels een gemeentelijk monument. Diverse gevelstenen verwijzen naar de Eerste Wereldoorlog. Die was net achter de rug toen deze woningen werden gebouwd.

Beschermd stadsgezicht

In maart 2014 heeft het Rijk een deel van Amsterdam-Noord aangewezen als beschermd stadsgezicht. De Vogelbuurt valt hier ook onder. Deze bescherming betreft historisch waardevolle structuren zoals bouwblokken, pleinen, straten en groeninrichting (en dus geen afzonderlijke woningen).

Onderhoud

Door een samenloop van omstandigheden hebben onze complexen in de Vogelbuurt te kampen met achterstallig onderhoud. In juni 2016 kondigden wij daarom aan dat we de woningen gaan opknappen.

Tijdens een bijeenkomst voor huurders en een bijeenkomst voor de particuliere eigenaren hebben wij ons concept-plan gepresenteerd. Ook hebben we huurders opgeroepen om een projectcommissie op te richten.

Gemengd eigendom

De woningen die wij willen aanpakken zijn verdeeld over 4 wooncomplexen. In die complexen wonen zowel huurders als particuliere eigenaren. 

Rochdale is met 100 huurwoningen en 3 bedrijfsruimtes de grootste eigenaar. De andere 50 woningen zijn particulier bezit. Deze zijn verdeeld over de 4 complexen.

Door het gemengd eigendom hebben wij het niet alleen voor het zeggen. De Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) beslissen mee over de aanpak van het casco.

Projectcommissie

Wij vinden het belangrijk dat ook huurders meedenken en meepraten over de aanpak van de woningen. Daarom is in september 2016 de Projectcommissie opgericht.

In de Projectcommissie zit een aantal enthousiaste en betrokken huurders uit de verschillende complexen. Zij behartigen de belangen van alle huurders en zijn daarmee een belangrijke gesprekspartner voor ons.

Gerrit de Schiffart van !WOON ondersteunt de Projectcommissie. Deze stichting adviseert en helpt bewoners met het oplossen van problemen en het nemen van initiatieven in en rond de woning. !WOON is in 2017 ontstaan door het samengaan van het Amsterdams Steunpunt Wonen en de Wijksteunpunten Wonen.

De vier afzonderlijke VvE’s hebben zich verenigd in de Bouwcommissie. Ook met hen stemmen we regelmatig af. 

Onderzoeken en projectplan

De basis voor het Projectplan Vogelbuurt wordt gevormd door het woonwensenonderozek en het technisch onderzoek:

 • In september 2016 heeft u deel kunnen nemen aan het digitaal woonwensenonderzoek. Met uw wensen en ideeën weten wij beter welke verbeteringen nodig zijn.
 • Ook aan het technisch onderzoek ‘achter de voordeur’ hebben veel huurders meegedaan. Wij hebben hierdoor een goed beeld van de staat van onderhoud.

De link naar het Projectplan Vogelbuurt vindt u in de rechterkolom onder het kopje ‘Meer lezen’.

Werkzaamheden in uw woning

Het onderhoud in uw woning omvat de volgende werkzaamheden:

 • We herstellen gebreken aan uw badkamer, keuken en toilet. De opzichter beoordeelt wat er nodig is tijdens de opname van uw woning.

  Duren de werkzaamheden in de keuken en/of het toilet langer dan een dag? Dan zorgen we ervoor dat u ’s avonds van een noodtoilet en/of noodkeuken gebruik kunt maken.

  Wanneer u uw badkamer niet kunt gebruiken vanwege de werkzaamheden, dan kunt u gebruikmaken van de ‘douchewoning’.
 • We vervangen systeemplafonds door vaste plafonds van gipsplaten. In de woon- en slaapkamers van de benedenwoningen brengen wij een extra gipsplaat aan. Dit is nodig om aan de huidige brandweereisen te voldoen. De naden van de gipsplaten werken wij glad af. Het gehele plafond wordt wit geschilderd.

 • Alle woningen worden voorzien van CO2-gestuurde mechanische ventilatie.
 • We vervangen de dakkapellen.
 • Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt uw gehele woning gecontroleerd op asbest. Treffen wij asbest aan op plekken waar wij werkzaamheden gaan verrichten? Of op plekken waar het om andere redenen niet kan blijven zitten? Dan laten wij dat verwijderen door een specialistisch bedrijf. Dit bedrijf werkt volgens de wettelijke regels die gelden voor asbestsanering.

Werkzaamheden aan de buitenkant

Het grootonderhoud aan de buitenkant van de woningen omvat de volgende werkzaamheden:

 • We vervangen de dakpannen op de daken.
 • We brengen isolatie aan op het dak.
 • Waar nodig herstellen of vervangen we de dakgoten en regenpijpen.
 • We herstellen slecht en ontbrekend metsel- en voegwerk en scheuren aan de buitengevels.
 • We herstellen de afwatering van de balkons.
 • Als de hekwerken van de balkons geschilderd zijn, dan schilderen we die opnieuw.
 • We herstellen de kozijnen in de voor- en achtergevel. De aluminium schuiframen vervangen wij door draaiende ramen in houten kozijnen.
 • Al het glas wordt vervangen door HR++-glas.
 • Het kozijn van de voordeur wordt hersteld. De voordeur wordt vervangen en krijgt een driepuntssluiting.
 • We zorgen voor een goede ventilatie van elke ruimte. Waar nodig maken we ventilatieopeningen in de gevel.
 • We schilderen al het houtwerk en de betonnen lateien in de gevel zo veel mogelijk in de originele kleuren.
 • We herstellen en schilderen het houtwerk van de buitenbergingen.
 • Indien nodig wordt de afwatering op de daken van de buitenbergingen hersteld.

Wat betekenen de werkzaamheden voor u?

We voeren de bouwwerkzaamheden in verschillende fases uit. We pakken steeds ongeveer 10 woningen tegelijkertijd aan. Per groep woningen duren de werkzaamheden ongeveer 4 weken.

In de woning zelf duren de werkzaamheden maximaal 10 werkdagen (2 weken).

Werktijden

De aannemer werkt van maandag tot en met vrijdag, van 07.30 uur tot 16.00 uur. 

Als het tegenzit en het werk niet kan wachten tot de volgende dag, dan gaan de werklui door tot het klaar is. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van de kozijnen of de centrale verwarming. Die werkzaamheden worden niet onafgemaakt achtergelaten.

Werkruimte

Om de werkzaamheden in uw woning goed uit te kunnen voeren, is er ‘vrije werkruimte’ nodig. Dat betekent dat de plek waar gewerkt wordt gedeeltelijk of helemaal leeg moet zijn. Tijdens de opname van de woning bespreken we dat met u.

Hinder

U kunt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de woning blijven wonen.

We vervangen de dakkapellen. U kunt de kamer waarvan de dakkapel vervangen wordt op dat moment niet gebruiken. 

De slaapkamer kunt u ’s avonds weer gebruiken. Ook als de werkzaamheden niet helemaal klaar zijn. Wel moet u er rekening mee houden dat uw inrichting dan nog tijdelijk ergens anders staat.

De werkzaamheden veroorzaken geluidshinder en stof. Bovendien zijn er werklieden in uw woningen, moeten spullen verplaatst worden, et cetera.

Ook kunt een tijdje geen gebruikmaken van uw tuin of balkon. Wij vragen u ruimte te maken.

De aannemer laat de ruimte waarin gewerkt is aan het eind van de werkdag bezemschoon achter.

Rust-, slaap- en douchewoning

We hebben met de Projectcommissie afgesproken dat we 1 of meerdere woningen in de directe omgeving inrichten en beschikbaar stellen aan huurders. Hier kunt u zich terugtrekken om de (geluids)hinder even te ontvluchten en te douchen wanneer dit in uw eigen woning niet mogelijk is.

Deze woningen zijn ook te gebruiken voor huurders die bijvoorbeeld nachtdienst hebben. Zij mogen overdag in deze woning slapen.

Wilt u gebruikmaken van de rust-, slaap- en douchewoning? De bewonersbegeleider maakt hierover individuele afspraken met u.

Logeerwoning

In heel specifieke gevallen, wanneer er sprake is van medische of psychosociale problemen, gaan wij op zoek naar een tijdelijke logeerwoning. Wij hebben dan een medische verklaring van uw behandeld arts en/of instelling nodig.

Uit de medische verklaring  moet blijken dat u niet in uw woning kunt blijven tijdens de werkzaamheden. We bespreken dit met u tijdens het huisbezoek en/of het spreekuur.

Opslag en verzekering

Wilt u spullen uit uw woning halen om plaats te maken voor de werkzaamheden? Dan kunt u gebruikmaken van een tijdelijke opslag buiten uw woning. 

Let op: u moet uw verzekeraar laten weten dat u een deel van uw inboedel op een andere plek opslaat. Dan zijn namelijk de polisvoorwaarden voor dekking buiten de woning van toepassing.

We geven u een formulier waarmee u uw verzekeraar makkelijk kunt informeren.

Wat is de planning?

Uit onderzoeken van gecertificeerde bedrijven bleek begin juli 2018 dat er meer asbest in de woningen zit dan eerst gedacht. Hierdoor moeten we onze aanpak wijzigen.

Dit heeft gevolgen voor de planning: de werkzaamheden starten niet voor januari 2019.

Ook moet de directie van Rochdale de aanpak en de kosten van het project goedkeuren. Zodra we meer weten over de planning en aanpak van de werkzaamheden lichten we u verder in. 

14 september 2017

Huurdersbijeenkomst, presentatie concept-projectplan 

September/oktober 2017

Bewonersraadpleging en advisering door Projectcommissie

8 maart 2018

Presentatie tijdens huurdersbijeenkomst van definitief Projectplan Vogelbuurt

Maart-juni 2018

individuele akkoordverklaringen en bezwaartermijn

Maart-mei 2018

Huisbezoeken voor technische opname gehele woning door de aannemer en sociale opname door de bewonersbegeleiders

Vanaf september 2018

Asbestinventarisatie in de woningen

Januari 2019

Start werkzaamheden, inclusief asbestsanering

Hoe houden we u op de hoogte?

Wij informeren u op verschillende manieren.

Nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief op papier informeren we u over de stand van zaken van het project. In de nieuwsbrief vindt u ook alle namen en nummers van personen die voor u van belang zijn.

U vindt alle nieuwsbrieven ook als pdf in de rechterkolom onder het kopje ‘Nieuwsbrieven’.

Brieven

Soms is het nodig is om een groep bewoners tegelijkertijd te informeren over een bepaald onderwerp. Dit doen we dan via een brief. Ook in deze brief staan namen, telefoonnummers en de bereikbaarheid van contactpersonen.

Individuele brieven

Er zijn ook onderwerpen die alleen voor u van belang zijn. Hierover sturen we u een persoonlijke brief.

Contact

Spreekuur

2 maal per week is er een inloopspreekuur in de modelwoning aan de Rietzangerweg 9. Het spreekuur is voor alle huurders van het onderhoudsproject. U kunt er zonder afspraak terecht. De bewonersbegeleiders staan u graag te woord.

De spreekuurtijden zijn:

 • Woensdag 9.30 tot 11.00 uur 
 • Donderdag 15.00 tot 16.30 uur.

Projectcommissie Vogelbuurt

De Projectcommissie bestaat uit 6 huurders. Voor vragen kunt u contact met hen opnemen. Zij bespreken uw vragen en opmerkingen tijdens het overleg met Rochdale. 

De Projectcommissie is bereikbaar per mail via pcvogelbuurtgmailcom.

Bewonersbegeleiding voor niet-technische zaken

Voor alle niet-technische vragen en problemen over de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren terecht bij Monique Bos en Annelies van Altena.

Monique werkt van maandag tot en met vrijdag. Zij is bereikbaar via 06 1264 0327 en mbosrochdalenl.

Annelies werkt van dinsdag tot en met vrijdag. Zij is bereikbaar via 06 5799 9603 of avanaltenarochdalenl.

Projectopzichter voor technische vragen

Voor technische vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de projectopzichter, Louis Tolsma. Hij is tijdens de werkzaamheden verantwoordelijk voor het toezicht op veiligheid, toegankelijkheid van woningen en naleving van de afspraken uit het projectplan.

Louis Tolsma werkt van dinsdag tot en met vrijdag.

Hij is bereikbaar via 06 2125 8088 of ltolsmarochdalenl.

!WOON

Gerrit de Schiffart is een onafhankelijke bewonersondersteuner van !WOON. Hij ondersteunt de Projectcommissie tijdens de overleggen met Rochdale. Vragen of klachten over bijvoorbeeld de technische opname van uw woning kunt u aan hem voorleggen. 

Gerrit de Schiffart werkt van maandag tot en met donderdag.

020 523 01 40 of g.deschiffartwooninfonl.

Rochdale

Voor vragen over wijkbeheer, algemene huurzaken of reparatieverzoeken kunt u

contact opnemen met onze klantenservice.

Telefoon: 020 215 00 00

E-mail: inforochdalenl.

Whatsapp: 06 4080 8009 (sla eerst dit nummer op in uw telefoon)

Welkom in de IJplein-Vogelbuurt

IJplein, Vogelbuurt en Hamerkwartier; samen maken we er fijne wijken van.

Deel deze pagina