Gebruikersvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'de voorwaarden') hebben betrekking op het gebruik van www.rochdale.nl en al haar onderdelen. Door gebruik te maken van www.rochdale.nl op welke wijze dan ook, aanvaardt u gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Woningstichting Rochdale behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien u het gebruik van www.rochdale.nl voortzet na aanpassing van de Voorwaarden, accepteert u daardoor de aanpassingen.

Gebruik Platform

Het is niet toegestaan op en/of via www.rochdale.nl content of informatie te plaatsen, openbaar te maken en/of over te brengen of functionaliteiten te bieden indien en voorzover die:

  • in strijd zijn met enige van toepassing zijnde wettelijke bepaling. 
  • inbreuk maken op enig recht van derden, in het bijzonder de rechten van intellectuele eigendom van deze derden. 
  • in strijd zijn met door Woningstichting Rochdale gegeven redelijke aanwijzingen. 
  • een commercieel karakter hebben. 
  • anderszins onrechtmatig zijn jegens Woningstichting Rochdale of een derde. 

U dient zich ten aanzien van de door u openbaar te maken content alsmede alle ander gebruik van www.rochdale.nl te allen tijde op te stellen en te gedragen zoals van een zorgvuldig gebruiker van www.rochdale.nl verwacht mag worden. U zal zich hiertoe onder meer aan alle wettelijke voorschriften houden en u zal zich onder meer, maar niet uitsluitend, onthouden van: spamming, het maken van inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden en/of Woningstichting Rochdale, het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of op andere wijze lastig vallen van personen, inbreuk maken op de privacy van derden of het afbreuk doen aan de naam of goede eer van anderen, hacken, het uitvoeren van dos-aanvallen en andere soorten attacks, alsmede het verspreiden van virussen, worms en andere programma’s waardoor schade aan individuele systemen kan worden toegebracht of de werking van internet op zich kan worden verstoord.

Woningstichting Rochdale behoudt zich het recht voor uw bijdragen in te korten of te wijzigen. Zij behoudt zicht tevens het recht voor om bijdragen te verwijderen van www.rochdale.nl. Dit zal zich onder meer kunnen voordoen in de volgende gevallen:

  • de betreffende bijdrage maakt inbreuk op de rechten van Woningstichting Rochdale en/of derden;
  • de betreffende bijdrage kan op enige andere wijze schade veroorzaken voor uzelf, voor derden of voor Woningstichting Rochdale;
  • de betreffende bijdrage is in strijd met de regels voor het plaatsen van bijdragen zoals deze zijn omschreven in deze Voorwaarden.

Inloggegevens

Voor het plaatsen van reacties op www.rochdale.nl kan eenmalige registratie verplicht zijn. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform het Privacy Statement van Woningstichting Rochdale

U staat er jegens Woningstichting Rochdale voor in dat de informatie - waaronder persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres - die u aan haar verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van het wachtwoord van uw account voor anderen en zal anderen geen toegang verlenen tot www.rochdale.nl met behulp van uw account. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen uw account gebruiken.

Content uploaden/licentie

U behoudt de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan u toebehoren met betrekking tot content die door u op www.rochdale.nl wordt geplaatst. U stemt er mee in dat door het beschikbaar stellen van content, bestanden, gegevens en/of materialen aan Woningstichting Rochdale, u aan Woningstichting Rochdale een onbezwaarde, onherroepelijke, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verleent om de content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met www.rochdale.nl.

U stemt ermee in dat de content die u plaatst op www.rochdale.nl gebruikt kan worden door andere gebruikers van www.rochdale.nl. Woningstichting Rochdale aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze Voorwaarden door gebruikers van www.rochdale.nl

U staat er jegens Woningstichting Rochdale voor in dat u volledig rechthebbende bent ten aanzien van de door u geplaatste content en vrijwaart Woningstichting Rochdale voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de content inbreuk zou maken op enig (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zou zijn jegens derden.

Beëindiging deelname

Woningstichting Rochdale is te allen tijde zonder opgave van redenen gerechtigd om uw account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, content te verwijderen, te weigeren om u diensten te verlenen en/of de toegang daartoe onmogelijk te maken, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:

  1. u handelt in strijd met deze Voorwaarden;
  2. Woningstichting Rochdale van mening is dat uw handelingen schade of aansprakelijkheid aan u zelf, aan derden of aan Woningstichting Rochdale kunnen toebrengen.

Rechten van intellectuele eigendom

U erkent en stemt ermee in dat www.rochdale.nl bestanden, content en programma’s bevat die eigendom zijn van Woningstichting Rochdale, haar licentiegevers en/of gebruikers van www.rochdale.nl en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.

Gebruik van content op www.rochdale.nl

Op het gebruik van de content op www.rochdale.nl, met uitzondering van alle afbeeldingen op www.rochdale.nl alsmede de bijdragen van gebruikers van www.rochdale.nl, is de Creative Commons Licentie Naamsvermelding-Gelijk delen van toepassing. Voor meer informatie zie: www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/.

Aansprakelijkheid

De informatie op dit Platform is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. Er kunnen geen rechten aan die informatie worden ontleend. Woningstichting Rochdale is niet aansprakelijk voor enige schade die is of zal ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van onjuiste, verouderde of incomplete informatie op dit Platform, waaronder mede –maar niet beperkt tot – handelingen verricht door een bezoeker van www.rochdale.nl die zouden zijn ingegeven door de op www.rochdale.nl geplaatste informatie.

Overige bepalingen

Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Lees ook
Disclaimer