Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting als toegelaten instelling en de met haar verbonden ondernemingen. De raad van commissarissen stelt ook de beloning van de bestuurders vast. In de statuten zijn ten aanzien van de raad van commissarissen onder andere bepalingen opgenomen inzake benoeming, onverenigbaarheden, taken en bevoegdheden en werkwijze. De nadere uitwerking hiervan is vastgelegd in het reglement raad van commissarissen. De raad van commissarissen kent twee kerncommissies, een selectie- en remuneratiecommissie en een auditcommissie. De raad van commissarissen heeft een profielschets vastgesteld waarin de algemene en specifieke eisen aan alsmede de gewenste deskundigheden en ervaring van commissarissen zijn beschreven.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden