Ons verhaal Over ons Werken bij Rochdale

Voorwaarden bij zelf plaatsen

 

Randvoorwaarden voor het leggen van Zonnepanelen als Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV)

 

Zonnepanelen zijn een goede manier om duurzame energie op te wekken, goed voor uw portemonnee en voor het milieu.

STAPPEN
1. U stuurt Rochdale een mail dat u zelf zonnepanelen wil plaatsen. Dat heet officieel een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV).
Rochdale heeft meldingsplicht huurder te informeren of er binnen 5 jaar sloop, renovatie en/of groot onderhoud plaats zal vinden. Huurder kan er dan voor kiezen alsnog te leggen of de dakrenovatie af te wachten.
Rochdale berekent naar rato dakoppervlak passend bij woning.

2. U overlegt bewijzen aan Rochdale voor geschiktheid dak dmv. berekeningen van constructeur, de registratie bij de gemeente, netbeheerder en energieleverancier (bewijs van installateur/constructeur), en evt. goedkeuring van de VVE.
Rochdale registreert (in VABI etc.) uw zonnepanelen.

3. Bij uw verhuizing vraagt u Rochdale om de zonnepanelen over te nemen. Daar zijn voorwaarden aan verbonden.

 

WETTELIJK VERPLICHT
Het toestaan van zonnepanelen als ZAV op eengezins- en meergezinswoningen is wettelijk verplicht. Bij voorkeur leggen we zelf. We willen een goed alternatief bieden via:

 • a1.  Mogelijk contract met derde partij of dakpartner
 • a2.  Laten plaatsen door Rochdale, verrekenen via SK

KOSTEN EN OPBRENGSTEN

 • De huurder betaalt de zonnepanelen en de installatie daarvan zelf.
 • De opgewekte energie komt rechtstreeks ten goede aan de bewoner.

ONDERHOUD EN BEHEER

 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de zonnepanelen
 • De onderhoudsplannen van Rochdale mogen niet door de plaatsing van de PV-installatie worden gehinderd. Hierdoor kan een tijdelijke verwijdering van de zonnepanelen nodig zijn. Bij onderhoudswerkzaamheden aan het dak zorgt de huurder ervoor dat de panelen tijdelijk worden verwijderd.
 • Alle schade aan het casco als resultaat van plaatsen en verwijdering van de zonnepanelen is voor rekening van de huurder. Er is sprake van risico-aansprakelijkheid voor lekkage van het dak voor rekening (groep) bewoners met ZAV-zonnepanelen. Als het gaat om zonnepanelen op een complex, dan draagt de bewoner dus ook risico voor anderen die zelf aangebrachte zonnepanelen hebben.

MUTATIE
Rochdale neemt de PV-panelen over middels een terugkoopregeling:

 • Eengezinswoning: Rochdale wil actief PV-panelen terugkopen. De huurder kan de zonnepanelen dus ook achterlaten en krijgt hiervoor een vergoeding als deze aan de kwaliteitseisen voldoen. De vergoeding wordt gebaseerd op ouderdom en afschrijvingstermijn. Hoe ouder de zonnepanelen, hoe lager de vergoeding.
 • Meergezinswoning: Het dak is geen eigendom van de bewoner. Bij mutatie moet bewoner de PV altijd van het dak af (laten) halen, indien de nieuwe huurder deze niet wil overnemen.
  Dit geldt ook wanneer een collectief project gestart wordt, bijv. PV of groen dak. Ook dan moet de bewoner de PV-panelen van het dak verwijderen.

KWALITEITSEISEN

 • De zonnepanelen en de technische installatie moeten voldoen aan kwaliteitseisen van Rochdale. Huurder moet zich inspannen om hinder voor omwonenden te voorkomen:
  De zonnepanelen mogen geen hinderlijke schittering voor de buren opleveren. Bij plaatsing van het verkeerde type panelen kan bij lage zon bijvoorbeeld hinderlijke weerkaatsing in de ramen van de overburen ontstaan. Daarom is het alleen toegestaan om FullBlack panelen te plaatsen, deze zijn mat-zwart van kleur.
 • De zonnepanelen en de technische installatie moeten voldoen aan de kwaliteitseisen van de gemeente (Qbic-registratie). Bewoner kiest zelf een erkende installateur en huurder moet een zgn. Qbic–registratie halen bij de gemeente. Daar komt het volgende bij kijken:
  -    Geschiktheid dak (check door installateur/constructeur) (ISO-certificeerd);
  -    Offertes van installateurs;
  -    Het zonnesysteem moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit
  -    Overleg met de buren;
  -    Aanmelden van de zonnepanelen bij de netbeheerder en energieleverancier.
  Een installateur kan een huurder hier ook over adviseren.

AANVULLENDE EISEN VOOR MGW’s

 • Het aanbrengen van het leidingwerk: Het is niet toegestaan dat de leidingen van de zonnepanelen door andere appartementen en/of CVZ te laten lopen. Dit betekent dat alleen de huurders van de bovenste appartementen in aanmerking komen voor het zelf plaatsen van zonnepanelen op het dak van hun complex.
 • Het gebruik van het, collectieve, dak: Omdat het dak een collectief onderdeel is van het complex, mag de plaatsing van PV door een individuele huurder initiatieven en plannen tbv. het collectieve dak niet in de weg staan.
 • Goedkeuring van VVE: Indien er sprake is van een Vereniging van Eigenaren (VVE) dient voorafgaand aan deze aanvraag ook schriftelijke toestemming te worden gevraagd aan de VVE.
 • Het aandeel op het dak: Wanneer aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan een huurder naar rato van zijn aandeel in het complex het dak gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen.

 

Toch liever zonnepanelen door Rochdale laten leggen?